ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

กองคลัง

ส่วนการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย

ส่วนโยธา

ส่วนโยธามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ

ส่วนการศึกษา ฯลฯ

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา