ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2563 (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

1) โครงสร้าง

2) ข้อมูลผู้บริหาร

3) อำนาจหน้าที่

4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5) ข้อมูลการติดต่อ

6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7) ข่าวประชาสัมพันธ์

8) Q&A

9) Social Network

แผนการดำเนินงาน

10) แผนดำเนินงานประจำปี

11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17) E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน