ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2563

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2562

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2561

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2560

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2559