ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้านโนนงิ้ว – กุดชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

  ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

2564-07-20 เอกสารประกวดราคา 1/2564

2564-07-20 ประกาศประกวดราคา

2564-08-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านโนนงิ้ว – กุดชุมพล)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 (ซื้อจ้างทั่วไป)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๕ สายทาง (จากสามแยกบ้านนานายประจักษ์ -โคกหนองนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ ๖ สายทาง (บ้านนายแผน – ฝายน้ำล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (ซื้อจ้างทั่วไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวละคร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,660 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา โดยวิธ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้านโนนงิ้ว- ทช.นม.๔๐๐๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านนายเจ๊ก-บ้านนายสวัสดิ์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ 6 (สายทางบ้าน อ.เสียงเงียบ-บ้านนายหัน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนางดารา - บ้านนายโกศล)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนางนิภา – บ้านนายบุญโชค
จ้างออกแบบ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.306-04 สายทางยามบ้านหนองบัวละคร -ตำบลโนนเมืองพัฒนา ช่วง กม.ที่ 2+800-กม 3+190 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวละคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 (สายทางศาลาประชาคม - วัดหนองบัวละคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังบดอัดแน่น 95% บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 (สายทางหลังวัดบ้านเขื่อน-ทุ่งพันธ์ดี-บ้านนางโอ๋)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังบดอัดแน่น 95% บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านเขื่อน – บ้านโนนงิ้ว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 (สายทางหลังโรงเรียน – บ้านนายสนาม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 (สายทางวัดหนองบัวละคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านนายเด็ด – บ้านนายประทีป)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 (สายทาง นายเสนอ-ศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 (สายทางนายโต-นายจ้อ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพุดซา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านกุดพุดซา- ทช.นม.4008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)(390ม.)=ขั้นตอนล่าสุด ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพุดซา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านกุดพุดซา- ทช.นม.4008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)=ขั้นตอนล่าสุด ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราค
2563-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน สิงหาคม 2563 ซื้อจ้างทั่วไป
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าและป้ายสำนักงานภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563-08-03 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
2563-08-03 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
2563-07-30ประกาศผูชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ฯ ไตรมาสมที่ 3 ปี 2563
2563-07-31 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้าง ท่อระบาย คสล. ที่ทำการ อบต. หนองบัวละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้าง รายระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 (นายมา-นางอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563-07-13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2563-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2563 ซื้อจ้างทั่วไป
2563-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2563 ซื้อจ้างทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.306-09 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวละคร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.306-04 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวละคร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563-05-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 ปี 2563
2563-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2563(ซื้อจ้างทั่วไป)
2563-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2563(ซื้อจ้างทั่วไป)
2563-04-21 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2563-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประจำเดือน มีนาคม 2563(ซื้อจ้างทั่วไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ที่ 1-2563
2563-02-12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังบดอัดแน่น 95% บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายทางหนองปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพุดซา หมู่ที่ 3 (สายทางเชื่อม ทช.นม.4008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายทางบ้างนางเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ธันวาคม 2562
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล -สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที พร้อมล้อลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิว Para Ashastic Concrete ภายในที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้แต้ หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนายประดิษฐ์- บ้านนายวีรชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 95% บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายทาง บ้านโนนงิ้ว-ทช.นม.4008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางหลวง นม.ถ.๓๐๖-๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขี้แต้ ตำบลหนองบัวละคร
โครงการปรับปรุงถนนผิวการจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 (สายทางหน้าโรงเรียนบ้านเขื่อน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ 6 (สายทางเกาะลอย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านโนนงิ้ว-ทช.นม.4008) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 (สายทางศาลตาปู่บ้าน – หัวสะพาน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขี้แต้ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562-07-23 ประกาศแแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบรั้วคอนกรีตภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบชั้นเดียว (Single Surface Treatment) บ้านบุ่งระกำหมู่ที่ 8 (สายทางบ้านบุ่งระกำ-ตำบลบัลลังก์) article
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบผิวเรียบ (Cape-Seal) หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านกุดพุดซา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านกุดพุดซา - ทช.นม.4008) article
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
2562-05 ประกาศผู้ชนะวิธีเแพาะเจาะจง พ.ค.62
2562-05-23ประกาศขยายระยะเวลาในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบบรรทุกน้ำ
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแบบAshplaltic Concrete บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 (สายทางทช.นม.4008-บ้านบึงบัวทอง) article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ 6 (สายทางหนองยน)
2562-02-26 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5(สายทางบ้านนายผาย-บ้านนายมา) article
2562-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2562
2562-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2562
2562-01-21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านนายผาย-บ้านนายมา) article
2562-01-04 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ 6 (สายทางเกาะลอย) article
2561-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
2561-12-12 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนสง่า (สายทางป้อมตำรวจ ทช.นม.4008-ตำบลโนนเมืองพัฒนา
2561-11-28 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 (สายทาง ทช.นม. 4008 – บ้านบึงบัวทอง ) article
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 article
2561-11-8 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 (สายทางป้อมตำรวจ ทช.นม.4008-ตำบลโนนเมืองพัฒนา) article
2561-11-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 (สายทางป้อมตำรวจ ทช.นม.4008-ตำบลโนนเมืองพัฒนา) article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้แต้ หมู่ที่ 1 (สายทางไปประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 95% หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านบึงบัวทอง - ลานมันบ้านสระสี่เหลี่ยม) article
2561-09-25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้แต้ หมู่ที่ 1 (สายทางไปประปาหมู่บ้าน) article
2561-09-25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 95% บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านบึงบัวทอง – ลานมันบ้านสระสี่เหลี่ยม) article
2561-09-11 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
ประกาศผู้ชนะเดือนกันยายน พ.ศ.2561 article
ประกาศผู้ชนะเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 article
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ตู้เอกสาร)
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น article
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพัธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ article
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ article
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายใน อบต.หนองบัวละคร article
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตภายใน ที่ทำการอบต.หนองบัวละคร article
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) article
ประกาศราคากลางรั้วคอนกรีตภายใน ที่ทำการอบต.หนองบัวละคร
ประกาศราคากลางลานคอนกรีต ที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร
ประกาศผู้ชนะโครงการอาหารเสริม(นม) วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 article
โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 article
ประกาศยกเลิกผู้ชนะโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายใน อบต.หนองบัวละคร
ประกาศยกเลิกผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั่้วคอนกรีตภายใน อบต_หนองบัวละคร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการป้องกันไข้เลือดออก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้องานบ้านงานครัว 18 รายการ
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการที่มีฐานะยากจน
ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการอาหารเสริมนม 16 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตภายใน อบต.หนองบัวละคร บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายทางโนนงิ้ว-กุดชุมพล)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ที่ 6 (สายทางหลังศูนย์-บ้านนายประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโค้งตะคร้อ ม.6 (สายหนองยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านกุดพุดซา ม.3 (สายทางบ้านนางสำเรียง-นายนายพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้แต้ หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนายนิคม - บ้านนายสมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ -แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 5312 นม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561.pdf
แผนการจัดหาพัสดุปี 2561
ประกาศผลผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมหูฝายน้ำล้น บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2559-03-17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล อบต.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 (สายบ้านเขื่อน-โค้งตะคร้อ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Sesl) บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 9 (สายแยก ทช.นม.4008-บ้านบึงบัวทอง)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ก่อศร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สถ_ศพด_1-แบบตอกเสาเข็ม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวละคร.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559.pdf
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560.pdf
จ้างงปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ผิวจราจรถนนหินคลุก)สายทาง(ถนนลาดยาง นม.4008-บ้านนายอำนวย) หมู่ที่ 1 บ้านหนองขี้แต้
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ผิวจราจรถนนดินลูกรัง) สายทาง(หลังวัดหลวงพ่อจอย) หมู่ที่ 6 บ้านโค้งตะคร้อ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ผิวจราจรถนนดินลูกรัง)สายทาง(ไร่นายเอ๋-ไร่นายหมาย)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ผิวจราจรถนนดินลูกรัง) สายทาง (นานายเมือง-นานางเจิม) หมู่ที่ 6 บ้านโค้งตะคร้อ
แผนจัดหาพัสดุ-ปี-60.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน-เดือนสิงหาคม-2559.pdf
โครงการซ่อมแซมถนน (ผิวจราจรหินคลุก) หมู่ที่ 6.pdf
โครงการซ่อมแซมถนน (ผิวจราจรหินคลุก) หมู่ที่ 8.pdf
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2.pdf
โครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ 2,หมู่ 9.pdf
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังห มู่ที่ 4 บ้านโนนงิ้ว.pdf
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจำนวน 2 โครงการ.pdf
โครงการทำคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสง่า.pdf
จ้างเมาขุดสระน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเขื่อน.pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม
2559-07-29ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งระกำ
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่-8
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเสริมถนนดินลูกรัง-หมู่ 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พค.59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเม.ย.59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.59
2559-03-22-ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-รื้อลาดยาง-หมู่-5
2559-03-22-ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-ถนนลูกรัง-หมู่-3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.58
2559-03-17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล ม.9
2559-03-17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล ม.7
2558-10-01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน2558
2558-09-01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม-2558
2558-08-01สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กรกฎาคม
2558-07-10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มิถุนายน.
2558-07-20 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4
2558-07-20 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2
2558-06-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
2558-05-20สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 2
2557-12-17ประกาศสอบราคาจ้าวเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
2557-09-12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภท ถนน
2557-08-01 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนสง่า
2557-08-01 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร
2557-08-01 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับผิวจราจรลูกรังหมู่ ที่ 1 บ้านหนองขี้แต้
2557-06-19ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน