ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ 2563

 โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ 2563.pdf
เอกสารเผยแพร่

ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ปี 2563
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.pdf
หลักธรรมาภิบาล
แผ่นพับไวรัสซิกา
แผ่นพับโรคเมอร์ส.pdf