ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2566

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวละคร

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ปี 2565
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ article
ประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
“ประชาสัมพันธ์” เรื่อง บัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิในการรับเบี้ยความพิการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
งบสถานะการเงิน 61
ประกาศกำหนดรับชำระภาษี ปี 2561.pdf
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองบัวละคร ประจำปี งบประมาณ 2561
รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศกำหนดรับชำระภาษี ประจำปี 2560
ผลการประเมินประสิทธิ LPA 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี รายงานผลการจัดเก็บภาษี 2559
2558-12-30 ประกาศรับชำระภาษี ประจำปี 2559
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2560 article
รุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 article
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559 article
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน กันยายน 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน สิงหาคม 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน กรกฏาคม 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน มิถุนายน 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน พฤษภาคม 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน เมษายน 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน มีนาคม 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน มกราคม 2560 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน ธันวาคม 2559 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน พฤศจิกายน 2559 article
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเดือน ตุลาคม 2559 article
แผนจัดหาพัสดุ-ปี-59
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559
2558-04-29 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
ประกาศกำหนดชำระภาษีปี 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี งบ 2556
งบรายรับ- รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จดหมายข่าว การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2558 – 2561
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุมผู้บริหาร 1-2557
แผนจัดวื้อจัดจ้าง ปี 2557
แผนจัดหาพัสดุ 2557
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ พ.ศ.2556
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ 2556
รายงานการประชุมให้ความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน้ำอุปโภคบริโภค 1-2556
รายงานการประชุมให้ความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน้ำอุปโภคบริโภค 1-2556
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2556
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 -2556
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบแระกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2557-08-04รายงานการงบทดลองรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม2557
กำหนดการรับชำระภาษ๊ประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดการรับชำระภาษีประจำปี 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง...