ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อำนาจหน้าที่ อบต. article
อำนาจ หน้าที่ อบต. มีอะไรบ้าง ?

         1. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) 
         2. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
          (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
           (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
           (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
           (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
           (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
           (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           (8) บำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
           (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร
(ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542 ตามลำดับ)

      3. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้(มาตรา 68) 
          (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกตร
           (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
           (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
           (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
           (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
           (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
           (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
           (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
           (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
          (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
          (12) การท่องเที่ยว
          (13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542 )

 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิกชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
แหล่งความรู้ อบต.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชน์ชาวบ้าน
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร