ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
บริการประชาชน

ประกาศกำหนดระยะเวลางานบริการประชาชน-61
ประกาศ ปรับปรุงลดขั้นตอนฯ พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดระยะเวลางานบริการประชาชน60
ประกาศ ปรับปรุงลดขั้นตอน
คู่มือประชาชน
คู่มือการชำระภาษี
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘
ปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในกระบวนงานบริการประชาชน