ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศ ปรับปรุงลดขั้นตอนฯ พ.ศ. 2562

ประกาศ ปรับปรุงลดขั้นตอนฯ พ.ศ. 2562

 
บริการประชาชน

ประกาศกำหนดระยะเวลางานบริการประชาชน-61
ประกาศกำหนดระยะเวลางานบริการประชาชน60
ประกาศ ปรับปรุงลดขั้นตอน
คู่มือประชาชน
คู่มือการชำระภาษี
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘
ปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในกระบวนงานบริการประชาชน